Digitalna transformacija

Digitalna

transformacija

USLUGE DIGITALNE TRANSFORMACIJE

USLUGE DIGITALNE TRANSFORMACIJE


Konsalting za Digitalnu transformaciju

Procjena poslovnog modela
Procjena digitalnih mogućnosti
Infrastruktura, Podaci, Aplikacije, Front End
Inovacija poslovnog modela
Analiza podataka
Analiza procesa
Dodirne tačke
Obrada podataka i analiza
Vrijednost informacija
Korisničko iskustvo

Digitalna Transformacija

Definisanje arhitektura IS-a
Omni-kanal
Automatizacija
Integracija novih rješenja sa postojećim

Proizvod

Novi digitalni PM za digitalnu ekonomiju
Digitalni proizvodi i usluge
Nova dodatna vrijednost za klijente
Stalno mjerenje i prilagođavanje

Digitalna transformacija poslovanja je proces koji se odvija u fazama. Svaka od njih za cilj ima da konačni rezultat odgovori potrebama konkretne kompanije i njenog modela poslovanja.

• Definisanje strategije – Konsultantske usluge u oblasti digitalne transformacije

Sve počinje konsultacijama. Prvi i najvažniji korak na putovanju zvanom digitalna transformacija podrazumijeva angažovanje našeg tima koji pruža konsultantske usluge. U ovoj početnoj fazi analiziraju se trenutni poslovni modeli kao i mogućnosti digitalnih servisa kroz sveobuhvatnu procjenu poslovanja (analiza podataka, analiza procesa, tačke dodira između klijenata i kompanije, proces obrade podataka, vrijednost informacija i njihova struktura, korisničko iskustvo). Nakon toga planira se i izvršava radionica tokom koje se CxO nivo menadžmenta upoznaje sa poslovnim modelom digitalne transformacije. Ishod ove faze je usaglašen prijedlog poslovnog modela digitalne transformacije i plan izvršenja.

• Planiranje izvršenja - Inovacija digitalnog poslovnog modela

Cilj ove faze je da se pokriju svi novi aspekti i uticaji dogovorenog poslovnog modela sa novim digitalnim uslugama. U tu svrhu radi se kompletna nova procjena novog poslovnog modela, definiše nova arhitektura informacionog sistema, analiziraju svi kanali komunikacije (omni/opti-kanal), automatizacija procesa i integracija. Ishod ove faze je dogovoren plan aktivnosti za digitalnu transformaciju.

• Implementacija i realizacija digitalne transformacije - Prilagođavanje informacionog sistema

Završna faza je najozbiljniji korak u kome je veoma važno odrediti pravi opseg i dimenzije kao i uskladiti novi informacioni sistem sa svim ključnim hardverskim stubovima, starim/novim osnovnim digitalnim uslugama i aplikacijama sa analitikom u realnom vremenu kao i svim aspektima sajber sigurnosti za cio IT sistem. Kako su glavni razlog za neuspjeh projekata ljudi i njihova spremnost da prihvate promjene i novi poslovni model, u ovoj fazi vrši se i edukacija koja je ključna za uspjeh projekta digitalne transformacije.

Iako služi da se digitalna transformacija dovede do svog cilja, ova završna faza ipak je „priča koja se nikad ne završava“. Ona traži organizovanje kontinuiranih ciklusa analiziranja i poboljšanja poslovnog modela kroz prihvatanje novih digitalnih usluga i pristupa koji je fokusiran na klijenta.

OSNOVA NAŠE DT PIRAMIDE:


• Personalizovana analiza podataka i BI – Menadžment informacija
• Zaštita digitalne ekonomije sa sajber bezbjednošću - Cybersecurity
• Nove digitalne usluge - OwnIP, Custome sw, CC&CRM, IM
• Osnovna biznis aplikacija i konsultantske usluge - OwnIP, Custome sw, IM
• ICT Infrastruktura – Mreža, Cybersecurity, DataCenter, Midlware, Public Cloud

Naše konsultantske usluge
• Digital Transformation Workshop
• Digital Readiness Assessment
• Infrastructure Assessment
• Data Assessment
• Process Assessment
• Applications Assessment
• Security Assessment
• Digital Initiatives Assessment
• Digital Consulting
• Digital Transformation Consulting
• Digital Transformation Execution
• …
Naši digitalni proizvodi, rješenja i usluge
• Private Cloud consolidation
• Hybrid Cloud and integration solutions
• Robotization and Automation
• Chat Bots
• CRM / Operational CRM
• AI / IOT
• Call Center
• Debt Collection
• Personalization
• Authorization and Identification
• SOC, Security services
• NOC, Network services
• Proximity Marketing
• Digital Banking
• Ecosystem Platform
• Employee Engagement
• BES
• …